9 Following

Ordered by most recently followed

 • khayyami

  khayyami

  writer & researcher | social movements | foucault | sexuality & kink | literature | Berlin based

 • Gulnara Mehdiyeva

  Gulnara Mehdiyeva

  Gələcəyimiz artıq əvvəlki kimi deyil

 • Elvin Jabizadeh

  Elvin Jabizadeh

 • Kamalitomustafa

  Kamalitomustafa

 • Mavi

  Mavi

  Mavi — fikir dərnəyi. Mavi seksuallıq və gender, kuir tarixi və nəzəriyyələri, sosiologiya və siyasəti ilə əlaqədar müxtəlif növ tədqiqatlarla məşğul olur.

 • Hamida Giyasbayli

  Hamida Giyasbayli

  Practicing peace & conflict worker, human rights advocate, and traveler from the Caucasus. Very curious spirit 🦊

 • Rahim Shaliyev

  Rahim Shaliyev

 • Gular Abbaslı

  Gular Abbaslı

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store