Bu yaxınlarda OC-Media Ramil Zamanovdan mövqe yazısı paylaşmışdı. Yazının mövzusu maraqlı gəldiyi üçün tez açıb oxumağa başladım. Di gəl ki, yazıda qeyd olunan hər iki icmanın — feminist və kuir icmalarının təmsilçisi olduğum, hər iki icmada aktiv fəaliyyət göstərdiyim bir fəal kimi yazıda razılaşmadığım hissələr çox oldu. …

Donna Harraway və Judith Butler nəzəriyyələri

Kiborqlar — hibrid varlıqlar*

Harraway həm pop mədəniyyəti, həm də akademiyada özünə yer tapmış çox nadir nəzəriyyəçilərdəndir. Son onilliklər ərzində formalaşmış eko-feminizmlə özünü müəyyən edir. Adından da göründüyü kimi eko-feminizm feminist və ekologistlərin problemlərini birləşdirir. Françoise d’Eaubonne eko-feminizm termini ilk dəfə 1974-cü ildə yazdığı İnqilabi Fəaliyyətin Feminizmi (le Féminisme d’action révolutionnaire) istifadə etmişdir. …

Son illərdə ölkədə kuir diskurs “sevgi elə sevgidir” üzərində qurulub. Həştəq və ya sloqan Qərbdə formalaşmış və 70-ci illərdən başlayaraq LGBTİQ+lərin (bəlkə də lezbiyan və gey daha uyğun olardı) cəmiyyətlər tərəfindən qəbul olunmasında, qürur yürüşlərində və digər hadisələr vaxtı işlədilirdi. Hazırda bizdə də bu həştəq və sloqan geniş istifadə olunur…

Minority Azərbaycanın “Bərabərlik sənin üçün nədir” sualına verilən cavabların çoxu ilə heç cürə razılaşa bilmirəm. Mənim də göndərdiyim video çox qısaldılıb. İstərdim ki, bərabərliyin mənim üçün nə məna daşıdığını qeyd edim.

Bərabərlik nədir, ya da başqa sözlə desəm, qəbul edilən və qəbul edilməyən fərqliliklər hansılardır sualına cavab haqqında düşünəndə haradan…

20-ci əsrdə homoseksuallara qarşı həyata keçirilmiş ən şiddətli repressiyaı 1933–1945-ci illər arasında Nasist Almaniyasında baş verib. Həmin ərəfədə nasistlər cəmiyyətdə kişi dominantlığını təmin etmək üçün ‘maskulin’ seksual davranışların tənzimlənməsinə cəhd edirdilər. Homoseksual kişilərə qarşı tədbirlər ən sərt şəkildə həyata keçirilirdi. Hətta adi bir öpüş və ya qucaqlaşma belə cinayət hesab…

Bu kiçik yazıda Bəxtiyar Hacıyevin Dağlıq Qarabağ və qadın bədəni barədə olan müqayisəsi haqqında yazmaq istəyirəm.

Ərazi və ya məkan — azərbaycançılıq millətçiliyinin ən böyük və işlək millətçi quruluşudur. Bunu istər iqtidar, istərsə də müxalifətin çıxışlarında, nitqlərində görmək mümkündür. Dağlıq Qarabağ mövzusu, başqa sözlə ərazi və ya ərazi bütövlüyü millətçi ideologiyanın qurulmasında və möhkəmləndirilməsində xüsusi rol oynayır. Ərazi anlayışı Qərb düşüncəsindən bəhrələnərək qurulmuş və müasir millətçiliyin…

Yəqin ki, tale sözünün mənasını çoxunuz bilirsiz — əvvəlcədən müəyyən olunmuş və qaçılmaz olan hadisələr külliyatı kimi də başa düşmək olar. Qeyri-adi talelər haqqında, düzü, nə isə yazmaq bir fikrim yoxdur. Məqsədim sadəcə kuir[1] olmağın miskin bir tale vəd etdiyi ehtimalı haqqında yazmaqdır. Kuir tale bir kuir ölümünün necə izah…

Əməkçilər (işçi sinifi) və LGBTİ hərəkatı arasındakı əməkdaşlıq hər iki hərəkat üçün faydalıdır. Bu faydalılıq hərəkatların üzvlərinin sayını artırmaq, təsir dairəsini və sosial-iqtisadi ədaləti başa düşmək üçün interseksional çərçivəni daha da genişləndirmək imkanlarını təmsil edir.

Seksual azlıqların emansipasiyası və sosial inteqrasiyası, əmək və əməkçi aktivizmi sosial transformasiyanın dərin, uzunmüddətli və…

I believe hundreds of people enjoyed “Black Friday” in Baku, and billions around the globe!

I do not remember since when, but adoption of US shopping tradition of Black Friday sales in Azerbaijan, accordingly importation of this consumer event together with episodes of violence definitely indicate the sparks of neoliberal…

Vahid Aliyev

I am an LGBTI rights activist from Baku, Azerbaijan and currently doing MA in Queer History at Goldsmiths, University of London.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store